Splošni pogoji zavarovanja poštnih pošiljk BEX d.o.o.

BEX hitra dostava d.o.o. (v nadaljevanju BEX) pri opravljanju storitev uporablja varno tehnologijo in vsak sodelujoč člen v sistemu s skrbnim delom teži k preprečevanju nastajanja škod in poškodb.

BEX upa, da pošiljatelji poštne pošiljke (v nadaljevanje pošiljke) pripravijo z največjo mero skrbnosti in strokovnosti, ter pakiranje v najvecji možni meri prilagajajo potrebam poslanega blaga in tehnologiji distribucije.

BEX s pomocjo sistema sledljivosti na osnovi crtnih kod registrira pot pošiljk na vsaki tocki distribucije in s tem zmanjšuje možnost izgube ali napacne usmeritve pošiljke na minimum.

BEX prevzete pošiljke avtomatsko stehta in izmerjeno težo elektronsko pripiše k identifikacijski številki pošiljke. S tem omogoča uporabnikom celovit nadzor pošiljke.

Kljub zgoraj navedeni strokovnosti in skrbnosti lahko nastane škoda, v primeru katere spodaj omenjena pravila dopolnjujejo pravila odgovornosti, dogovorjena v Splošnih pogojih poslovanja in sklenjeni Pogodbi o sodelovanju.

BEX odgovarja za prevzete pošiljke v dogovorjeni meri skladno s Pogodbo o sodelovanju, v vsakem primeru pa le za prvotno nastalo škodo, razen v spodaj opisanih primerih.

BEX jamči za izgubo ali poškodbo pošiljke do zneska 200,00 € za domace in tujinske pošiljke. V primeru posebnega zavarovalnega dogovora veljajo tam dogovorjeni pogoji, spodaj navedene izkljucitve in posebne dolocbe pa se lahko spreminjajo le s pisnim dogovorom.

Izključitev – Škodna odgovornost ne velja za naslednje vrste blaga:

1. Blago, ki je zaradi svoje narave nagnjeno k unicenju.
2. Blago v vrecah, vreckah, razsuti tovor in blago v lesenih zabojih.
3. Posmrtni ostanki, žive živali.
4. Blago z visoko vrednostjo, dragocene kovine, slike in ostala umetniška dela.
5. Antikvitete, vrednostni papirji in ostali dokumenti z denarno vrednostjo.
6. Dragulji, krzno, zlato, srebro, denar in kovanci.
7. Blago, ki zahteva skladišcenje pri dolocenih temperaturah.
8. Orožje in strelivo.
9. Nevarno blago vseh vrst (kot npr. strupene, vnetljive, eksplozivne in podobne snovi), ki ogroža zdravje in bi lahko povzrocilo škodo, se ne sme oddati niti z zunanjo označbo.
10. Pošiljke, iz katerih štrlijo dolgi ostri deli.
11. Zvezane ali zlepljene pošiljke.
12. Steklo in stekleni predmeti.
13. Pošiljke, ki so naslovljene na poštni predal.
14. Droge.
15. Lahko lomljivo blago in ostalo blago, za katero so v transportni zakonodaji predvidena posebna pravila.
16. Po posebnem pisnem dogovoru prevzamemo na prenos nevarne stvari v skladu s predpisi ADR (1.1.3.4.), s tem, da je pošiljatelj obvezan, da skupna kolicina dnevno oddanih pošiljk ne presega predpisa ADR.
17. V primeru domacih ali mednarodnih pošiljk, ki presegajo vrednost 2.000 EUR, izdelki pod državnim nadzorom, alkoholne pijače in tobačno blago.

Posebne določbe:

1. Odškodnina ne krije razvrednotenja blaga. Nadomestilo ne more presegati nabavne cene. V primeru popravila se krijejo stroški prenosa in vročanja le do mesta z najmanjšimi možnimi stroški.
2. V primeru delnih škod se izplaca strošek zamenjave ali popravila, škoda nastala zaradi „zamujenega dobicka” ni predmet odškodnine.
3. V primeru, da pakiranje ni bilo primerno tehnologiji distribucije pošiljk, oziroma da se kljub nepoškodovanosti zunanjega ovoja pošiljke vsebina pošiljke zaradi neprimernega pakiranja poškoduje, se odškodnina ne izplača.
Nalepka »Lomljivo« ne oprošča pošiljatelja od obveznosti primernega pakiranja blaga, saj nalepka ne obvaruje vsebine pošiljke.
4. Odškodnina se v primeru lomljivega blaga in nepoškodovanega zunanjega ovoja ne izplača niti v primeru, da do zloma ali poškodbe pride zaradi pomanjkanja posebnega, blagu značilnega notranjega pakiranja.
5. V kolikor se pri vročanju poškoduje del ali več delov seta ali kompleta, odškodninski zahtevek ne more vsebovati noben poseben interes, računa se le strošek popravila, oziroma zamenjave pro rata, kot da je bil vsak del posebno zavarovan.
6. Odgovornost primernega pakiranja v vsakem primeru bremeni pošiljatelja, po predaji nepoškodovane pošiljke pa odškodninski zahtevek ne more vsebovati odškodnine zaradi izgube dela pošiljke, ali dela več zvezanih pošiljk.
7. Predmet odškodnine v primeru vročanja na zunaj nepoškodovanega in že odprte pošiljke ne tvorijo poškodbe lakiranih, glaziranih predmetov, odrgnine, opraskanine, in podobno, oziroma v primeru pohištva in lesenih izdelkov prej navedeno in poškodbe poliranja, furniranja in podobno.
8. V primeru, da se izgubi, oziroma poškoduje rabljeno blago, odškodnino tvori le vrednost rabljenega blaga.
9. V primeru odškodnine odloča med popravilom ali zamenjavo tisti, ki odškodnino plača.
10. Odškodninski zahtevek se ne more podati v nobenem primeru potem, ko je pošiljka v nepoškodovani embalaži že vročena. To velja tudi za originalno tovarniško zapakirane izdelke.
11. V kolikor se pri vročanju primerno pakirana pošiljka ne poškoduje od zunaj in vozila, ki prevažajo pošiljke ne trčijo, oziroma se ne prevrnejo, se odškodnina ne more zahtevati za mehanične, električne in elektronske napake izdelkov.
12. Predmet odškodnine ni rjavenje, oksidacija, oziroma razbarvanje predmetov.
13. Odškodnina se ne plača za predmete, ki so bili v trenutku nastanka škode zavarovani drugje, oziroma se izplača le tisti del, ki ga to že prej veljavno zavarovanje ne krije.
14. V primeri škode je potrebno ob vrocanju, škodo zapisati v zapisnik, v katerem je potrebno registrirati številko pošiljke, dokumente, ki dokazujejo vsebino pošiljke, oziroma predati odškodninski obrazec.
15. V primeru poškodovane pošiljke je potrebno podjetju GLS Slovenia, oziroma njegovemu pooblašcencu omogočiti ogled škode in pri tem ohraniti stanje, v katerem je škoda nastala.
16. V kolikor se pri vročanju pošiljke poškoduje originalna embalaža, vsebina v paketu pa ostane nepoškodovana, BEX izplača odškodnino v višini 10% nabavne vrednosti blaga v pošiljki.
17. BEX ne odgovarja za vso posledično škodo in izgubljene poslovne dobičke.
18. BEX je dolžan najaviti svojo željo po ogledu škode v roku treh delovnih dni od prijave škode.
19. BEX si pridržuje pravico, da odškodnino izplača le v vrednosti, ki jo pri ogledu oceni.
20. BEX si pridržuje pravico bremeniti pošiljatelja v kolikor njegova pošiljka ali vsebina pošiljke povzroči škodo na drugih pošiljkah.
21. BEX si pridržuje pravico do razpolaganja z vsebino pošiljk, za katere je plačal odškodnino.
22. BEX izplača odškodnino v roku 8 koledarskih dni po odobritvi zahtevka. Nakazilo odškodnin je možno le po odobritvi odškodninskega zahtevka. Odškodnine se nakazujejo na TRR oškodovanca.

Zamudne obresti BEX plačuje le po zamudi zgoraj navedenega roka.

Zgoraj navedeni pogoji so javni in veljavni od 1.4.2010. do preklica. BEX si pridržuje pravico, da v primeru pomembne spremembe pogojev zavarovalnic, ki se nanašajo tudi na te pogoje, spremeni Splošne pogoje zavarovanja pošiljk, ampak v vsakem primeru le za pošiljke, ki so prevzete po spremembi pogojev.

BEX HITRA DOSTAVA D.O.O.
ULICA DANILE KUMARJEVE 17,
1000 LJUBLJANA